CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Những thông tin hình ảnh, nội dung của quý khách chia sẽ để phục vụ cho việc. Windsoft đảm bảo giữ bảo mật và không chia sẽ với bên thứ ba đảm bảo tính bảo mật cho quý khách hàng, cam kết đúng pháp luật.